TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on mahdollisimman ikätasoinen ja itsenäinen selviytyminen arjessa ja mielekäs elämä. Toimintaterapian tavoitteena voi olla toimintakyvyn ylläpitäminen tai sen vahvistaminen. Toimintakyky ja arjessa selviytyminen on moniulotteinen asia. Siihen sisältyy mm. itsestä huolehtiminen, kotielämä ja asiointi, leikki/ työ/ opiskelu, ympäristössä toimiminen, vapaa-aika ja lepo . Kun asiakkaalla on mielenterveysongelmia tai neuropsykiatrisia erityispiirteitä, voivat tavoitteet liittyä myös esim. tunnetaitoihin (tunnistaminen, ilmaisu,sietäminen, säätely), sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen tai omasta voinnista huolehtimiseen.

Toimintaterapian tavoitteiden asettaminen perustuu arviointiin. Toimintaterapeutti voi arvioida asiakasta itse tai hyödyntää jo tehtyjä arviointeja. Toimintaterapeutin tekemä arviointi sisältää usein haastattelua, erilaisia toimintaterapeuttisia arviointimenetelmiä sekä toiminnan havainnointia. Toimintaterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeää on, että tavoitteet ovat asiakkaan kannalta merkityksellisiä ja hänen voimavarojensa mukaisesti suunniteltuja.

Toimintaterapeutti voi käyttää työssään monenlaisia menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Arjen toimintojen harjoitteleminen asiakkaan omassa ympäristössä, luovien menetelmien käyttö, asiakkaan toimintaa tukevien kikkojen ja konstien kokeileminen ja käytön harjoitteleminen voivat olla keinoja päästä eteenpäin. Käytettävien menetelmien valinta ja ohjaus perustuu toimintaterapeutin ammattitaitoon. Valitun toiminnan lisäksi asiakkaan toimintaterapeutin välinen vuorovaikutus ja keskustelu on usein erittäin merkityksellinen tekijä toimintaterapiassa. Yhteistyö asiakkaan perheen, läheisten tai hoitoverkoston kanssa voi olla tärkeä osa toimintaterapiaa. Toimintaterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti.

Toimintaterapia voivat hyötyä kaikenikäiset ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat asiakkaat, joiden toimintakyky tai osallistuminen omassa arjessa ja itselle tärkeissä ja mielekkäissä toiminnoissa on heikentynyt.

Toimintaterapeuttina voi toimia koulutuksen saanut, Valviran hyväksymä, ammattilainen.

Lisätietoa toimintaterapiasta saat mm. www.toimintaterapeuttiliitto.fi